Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tại buổi làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; Quy định số 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị và Quy định số 37-QĐ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương diễn ra sáng nay (12/5)
Trung ương thảo luận Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Bộ Chính trị: Kiểm tra cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, uy tín Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội trong tình hình mới
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP có 1.081 đảng viên. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IX, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành các chương trình công tác toàn khóa về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2020-2025”; “Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, đổi mới hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, phát triển Tổng công ty bền vững”.

Năm 2021, Đảng bộ đã kết nạp được 41 đảng viên (đạt 102,5% chỉ tiêu theo kế hoạch của Ban Tổ chức Thành ủy giao). Việc đổi mới công tác cán bộ cũng luôn được Đảng ủy Tổng công ty coi trọng song hành với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể cũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, qua đó góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ và Quy định số 37-QĐ/TƯ, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành các kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ và theo chuyên đề. Các cuộc kiểm tra đều bảo đảm khách quan, chính xác, chỉ rõ khuyết điểm để các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nghiêm túc rút kinh nghiệm. Qua đó, đã có tác dụng ngăn chặn, phòng ngừa, giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, mặc dù mô hình tổ chức và đặc thù công việc của Tổng công ty khiến việc triển khai công tác xây dựng Đảng còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng ủy Tổng công ty đã duy trì nền nếp, triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng bài bản, đúng quy định. Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng các quy chế phối hợp; Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành Điều lệ Đảng theo đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng ủy Tổng công ty tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, qua đó bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức Đảng...

Cùng với việc tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nỗ lực đạt kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Đảng ủy Tổng công ty quan tâm đến đời sống, việc làm của người lao động, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người lao động.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Đảng ủy Tổng công ty thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao.

Hạnh Nguyên
Xem phiên bản mobile