Cụ thể hơn về phân định nhiệm vụ từng cấp chính quyền Hà Nội

Đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần tiếp tục quy định cụ thể hơn về phân định nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền...
Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị tại Luật Thủ đô (sửa đổi) Phát huy đúng, đủ vai trò trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô

Theo đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Trà Vinh), Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã phân cấp, phân quyền cho Thủ đô trên một số lĩnh vực, nhằm tạo sự chủ động, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng, việc trao những thẩm quyền vượt trội cho chính quyền thành phố Hà Nội là phù hợp với định hướng, chính sách của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ông Thạch Phước Bình đề nghị dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần tiếp tục quy định cụ thể hơn về phân định nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền.

Cụ thể hơn về phân định nhiệm vụ từng cấp chính quyền Hà Nội
Đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Trà Vinh).

Đồng thời, khi quy định thẩm quyền của HĐND TP trong việc quyết định các mô hình cơ quan chuyên môn giúp việc, được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 9 của dự thảo luật, cần xác định phạm vi các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính đặc thù, điều kiện, tiêu chí thành lập...

Trong khi đó, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cho rằng, quy định đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền thành phố trong quyết định một số nội dung thuộc tổ chức bộ máy, biên chế là một bước đột phá quan trọng, tạo tiền đề cho thành phố thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù.

Cụ thể hơn về phân định nhiệm vụ từng cấp chính quyền Hà Nội
Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông).

Theo ông Dương Khắc Mai, việc phân quyền cho HĐND TP được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính đặc thù thuộc UBND TP, quận, huyện, thị xã, tạo sự chủ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu kịp thời trong công tác quản lý Nhà nước hiện nay.

Tuy nhiên, theo đại biểu Dương Khắc Mai thì cũng cần nghiên cứu quy định thêm một số điều kiện, yêu cầu đặt ra để đảm bảo sự thận trọng, chặt chẽ hơn đối với việc thành lập các cơ quan mới này.

Mặt khác, để cụ thể hóa yêu cầu tại Nghị quyết số 15, Điều 17 của dự thảo luật đã thiết kế một khoản về thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô. Đại biểu cho rằng, đây là nội dung quan trọng, tạo ra cú hích trong cơ chế thu hút, trọng dụng, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Tuy nhiên, để quy định có tính khả thi hơn, đại biểu cho rằng cần trao quyền cho HĐND TP ban hành các văn bản quy định cụ thể hơn với các đối tượng cần thu hút, có sự phân loại một cách rõ ràng, có quy định về chế độ, chính sách cho phù hợp trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm và đãi ngộ để thu hút, giữ chân được người tài đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô.

Hậu Lộc
Phiên bản di động