Chủ tịch Quốc hội: Tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công tác giám sát đã giúp các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc và có trách nhiệm hơn trong thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Hà Nội tăng cường giám sát cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên thảo luận
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên thảo luận

Ngày 14/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Đây là chuyên đề giám sát của Quốc hội, sẽ được trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ tư sắp tới.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường, để xây dựng dự thảo báo cáo giám sát, Đoàn giám sát chuyên đề đã ban hành Kế hoạch giám sát, xây dựng đề cương yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và UBND, HĐND, đoàn đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo chuyên đề giám sát.

Một số lĩnh vực trọng tâm của chuyên đề giám sát này là: Về hoàn thiện các cơ chế, chính sách; Công tác tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng hằng năm và 5 năm; Về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN), quản lý, sử dụng vốn nhà nước; Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công.

Giám sát sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; Quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên viễn thông; Công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước.

Quá trình giám sát, các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc tiếp thu và báo cáo bổ sung theo yêu cầu.

Tuy nhiên, do phạm vi, quy mô giám sát chuyên đề rộng, khoảng thời gian dài (2016-2021). Hệ thống thông tin, dữ liệu liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được quan tâm đúng mức, nên mặc dù rất nỗ lực, nhưng sau nhiều lần bổ sung báo cáo thông tin, số liệu báo cáo của các bộ, ngành, địa phương chưa đầy đủ theo yêu cầu của đoàn giám sát, chưa lượng hóa được nhiều số liệu tiết kiệm, thất thoát, lãng phí. Thông tin, số liệu còn khác biệt giữa các bộ, ngành với thông tin kết quả thanh tra, kiểm toán, điều tra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Bước đầu, hoạt động giám sát chuyên đề tối cao của Quốc hội đã có tác động, ảnh hưởng, chuyển biến mạnh mẽ tới công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Qua công tác giám sát đã giúp các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc và có trách nhiệm hơn trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhiều bộ, ngành, địa phương qua kết quả giám sát ban đầu của Đoàn giám sát và giám sát chuyên đề của Quốc hội đã chủ động ban hành kế hoạch, giải pháp, phân công trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân để chấn chỉnh, khắc phục ngay.

Phát biểu chỉ đạo về dự thảo báo cáo, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là cuộc giám sát có quy mô, phạm vi rất rộng và có sự kỳ vọng rất lớn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu, các đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan dân cử từ trung ương cho đến địa phương cũng như nhân dân, cử tri nói chung.

Đặt ra nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng có được kết quả giám sát sát thực, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Quốc hội ban hành được nghị quyết, tạo được một bước chuyển biến rõ rệt, căn bản trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để song hành với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực hiện nay.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị thường trực Đoàn giám sát phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan liên quan, nhất là Bộ Tài chính, bổ sung, làm rõ những vấn đề thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu; Tổng hợp đầy đủ ý kiến để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo giám sát và dự thảo nghị quyết, báo cáo lại Đoàn giám sát để trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản.

Anh Đức
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile