Chủ tịch HĐND TP Hà Nội sẽ giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” tại các sở, ngành

 HĐND thành phố ban hành Quyết định số 15/QĐ-HĐND thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính.
HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư 25 dự án đầu tư công trung hạnNâng cao chất lượng các phiên giải trình của HĐND TP Hà Nội Giải quyết đến cùng những vấn đề bức xúc dân sinh

Theo đó, đợt giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được; làm rõ hạn chế, nguyên nhân khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015, của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính.

Thông qua hoạt động giám sát, đoàn đề xuất kiến nghị với HĐND, UBND thành phố các giải pháp tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn chung; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP làm Trưởng đoàn số 01; Bà Phùng Thị Hồng Hà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn số 02.

Đối tượng giám sát là UBND thành phố; Các sở, ban, ngành của UBND thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố; Các đơn vị sự nghiệp công lập; các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.

Về nội dung, giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính, tính từ ngày 1/8/2016 đến ngày 31/12/2018.

LAM DƯƠNG
Tuổi trẻ Thủ đô
Phiên bản di động