Chọn việc trọng điểm, tạo chuyển biến rõ rệt cho diện mạo Thủ đô

Từ nay đến năm 2030, chỉ còn 8 năm, vì thế Hà Nội phải chọn việc trọng điểm, quyết tâm hoàn thành, làm cho bằng được; Tạo chuyển biến cho diện mạo Thủ đô; Xây dựng được một số công trình văn hóa tiêu biểu, hạ tầng giao thông hiện đại...
Khơi thông vướng mắc để Thủ đô Hà Nội tạo nên những kỳ tích mới Gắn kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình ở các địa bàn tiềm ẩn phức tạp

Phân công rõ trách nhiệm và lộ trình

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sáng nay (22/6), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết: Đây là lần đầu tiên Thường trực Ban Bí thư chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một nghị quyết về phương hướng, phát triển Thủ đô; Cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nêu một số ý kiến gợi mở cho Hà Nội trong quá trình triển khai Nghị quyết 15, đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ: Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong cả nước, nhất là Đảng bộ TP Hà Nội phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực... Qua đó, nâng cao và thống nhất vị trí vai trò quan trọng, yêu cầu nhiệm vụ phát triển TP Hà Nội trong những năm tới.

Cùng với đó, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; Trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; Động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; Có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, đặc biệt là Hà Nội phải hết sức coi trọng, tập trung quyết liệt, chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.
“Ngay sau Hội nghị hôm nay phải tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng và lộ trình để thực hiện Nghị quyết; Phấn đấu hoàn thành những mục tiêu đã đề ra; Tạo bước chuyển biến rõ rệt về sự phát triển của Thủ đô; Định kỳ hằng năm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kịp thời, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chọn việc trọng điểm tạo chuyển biến cho diện mạo Thủ đô
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ sớm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết; Hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở hành lang pháp lý cho phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Cần lưu ý rằng việc thực hiện Nghị quyết không chỉ riêng Hà Nội mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước. Trong đó, các Ban, Bộ ngành đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có liên quan nhiều đến sự phát triển của Thủ đô cần phải xác định rõ trách nhiệm của mình; Tích cực, chủ động, phối hợp với Hà Nội để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

“Từ nay đến năm 2030, chỉ còn 8 năm, vì thế Hà Nội phải chọn việc trọng điểm quyết tâm hoàn thành, làm cho bằng được, tạo chuyển biến diện mạo Thủ đô, nhất là quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm trật tự an toàn đô thị, môi trường xanh, sạch, đẹp; Xây dựng được một số công trình văn hóa tiêu biểu, hạ tầng giao thông hiện đại, tạo niềm tin cho Nhân dân”, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ và văn hóa con người Hà Nội

Lưu ý, phát triển Hà Nội nhanh bền vững, đòi hỏi phải phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường với bảo đảm quốc phòng, an ninh đối ngoại, giữ gìn bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến; Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, đặc biệt quan tâm nội dung xây dựng con người Hà Nội thanh lịch.

Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì. Bên cạnh tuyên truyền giáo dục, phải kết hợp chặt chẽ, đi đôi với bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội.

Chọn việc trọng điểm tạo chuyển biến cho diện mạo Thủ đô
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tại hội nghị

Ngoài ra, một yếu tố có tính chất quyết định là phải tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô, bảo đảm thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; Đồng thời hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển quản lý Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Thành phố cần tập trung xây dựng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp; Có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo; Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước; Đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn trong quá trình phát triển và trình độ ngày càng cao của người dân Hà Nội...

“Để Hà Nội phát triển đạt được những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết này, tôi cho rằng đầu tư, xây dựng đội ngũ cán bộ là vấn đề rất quan trọng và cấp bách trong giai đoạn hiện nay”, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng thực hiện hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Phát biểu tiếp thu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng đoàn HĐND thành phố, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thành phố, các ban Đảng Thành ủy chủ động phối hợp với các ban, Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện Nghị quyết; Đồng thời khẩn trương hoàn thiện, tham mưu cho Thành ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15 với ý chí quyết tâm cao sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống...

Khơi thông vướng mắc để Thủ đô Hà Nội tạo nên những kỳ tích mới Khơi thông vướng mắc để Thủ đô Hà Nội tạo nên những kỳ tích mới
Gắn kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy Gắn kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy
Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình ở các địa bàn tiềm ẩn phức tạp Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình ở các địa bàn tiềm ẩn phức tạp
Tú Linh; Ảnh: Viết Thành
Xem phiên bản mobile