Chính phủ bổ sung 63 quy hoạch vào quy hoạch cấp quốc gia

Chính phủ vừa bổ sung các quy hoạch tại Phụ lục Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định.
Hướng tới xây dựng TP Yên Bái trở thành đô thị loại I trong tương lai TP Hải Phòng đến năm 2030 phải trở thành thành phố hiện đại tầm cỡ Đông Nam Á Các địa phương sẽ phải công bố quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia

Cụ thể, Chính phủ bổ sung thêm 63 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh như Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2005-2020, Quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của các địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 1/1/2019, đang còn hiệu lực.

Chính phủ bổ sung 63 quy hoạch vào quy hoạch cấp quốc gia
Ảnh minh họa.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 2/12/2019 ban hành Danh mục gồm có 257 quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thì các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Tại Điểm b khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch quy định các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành quy định tại Phụ lục 2 của Luật Quy hoạch được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy hoạch cao hơn đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cao hơn.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile