Cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Sáng 15/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị phóng viên, báo chí thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Thí sinh Đỗ Ngọc Anh giành giải Nhất tuần 1, vòng sơ khảo Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ Hà Nội xem xét ban hành nghị quyết chuyên đề về giáo dục Nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể Thủ tướng Chính phủ quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
Cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Trong một buổi sáng, 400 cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô đã nghe đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi trong 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

Đó là: Nghị quyết số 18- NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học nhấn mạnh, đây là các vấn đề khó, quan trọng, phức tạp. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu đúng, hiểu đủ về các nội dung trên; Qua đó huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, đưa các nội dung Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sớm đi vào cuộc sống; Góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới...

Cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
Cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Thủ đô học tập nghị quyết

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII diễn ra từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Trung ương đưa ra bàn luận, lấy ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Hội nghị đã thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Hạnh Nguyên - Phạm Mạnh
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile