Bộ Giao thông yêu cầu kiểm soát thu chi tại các dự án BOT giao thông

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT...
Miền Tây “nóng” chuyện Trạm BOT T2, sau khi khánh thành cầu Vàm Cống Trạm BOT T2 Cần Thơ tạm dừng thu phí Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn từ việc mở hộ lan

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-BGTVT tăng cường công tác quản lý Nhà nước và công tác kiểm soát doanh thu đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Theo đó, để thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khoản thu - chi của các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ.

bo giao thong yeu cau kiem soat thu chi tai cac du an bot giao thong
Trạm thu phí Quốc lộ 5.

Đồng thời có biện pháp khắc phục hoặc chỉ đạo nhà đầu tư khắc phục nếu phát hiện các vi phạm, sai sót trong quá trình vận hành, khai thác các công trình dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT; Xây dựng và ban hành các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật các khoản thu - chi của các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, đảm bảo toàn bộ nguồn thu của dự án sau khi trừ đi các chi phí cho dự án được sử dụng ngay để hòàn trả vốn đầu tư. Thường xuyên phối hợp với các ngân hàng cho vay vốn đầu tư dự án phục vụ công tác giám sát, kiểm tra lãi suất vay và việc sử dụng nguồn thu của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác theo quy định tại Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các nhiệm vụ được Bộ Giao thông vận tải giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vụ Đối tác công - tư tham mưu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục làm việc với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các tồn tại, bất cập đối với các dự án đầu tư theo hình thức hơp đồng BOT, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về chủ trương, các kết quả đạt được và các giải pháp xử lý bất cập đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý; Phối hợp Vụ Tài chính trong việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quyết toán thu - chi trong giai đoạn khai thác công trình dự án đâu tư theo hình thức đôi tác công tư.

Vụ Tài chính chỉ đạo các Ban quản lý dự án được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ, chủ đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ Giao thông vận tải quản lý khấn trương hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở tính toán, điều chỉnh thời gian hoàn vốn đầu tư dự án; Chủ trì theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán thu - chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác công trình dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT nói riêng, hình thức đối tác công tư nói chung.

Trong khi đó, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì công trình dự án; các khoản chi phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa và bảo trì công trình dự án.

Còn Thanh tra Bộ Giao thông vận tải được giao chủ trì triển khai công tác thanh tra đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý theo kế hoạch để kịp thời phát hiện tồn tại, xử lý khắc phục; Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chỉ thị này, kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải xử lý các vướng mắc.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile