Bình Thuận: Dự án Khu dịch vụ du lịch Biển Quê Hương thực hiện đúng quy định pháp luật

Chính quyền tỉnh Bình Thuận khẳng định việc chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép triển khai dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương là đúng quy định pháp luật.

Lựa chọn nhà đầu tư đúng quy định, minh bạch

UBND tỉnh Bình Thuận vừa chính thức thông tin liên quan đến việc một số cơ quan báo chí phản ánh về dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam và xã Tiến Thành, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 10/3/2016, Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và hóa chất Việt Nam đã nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án khu du lịch cộng đồng tại xã Thuận Quý. Tuy nhiên, để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư dự án tại khu vực này, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh một số tiêu chí cơ bản để kêu gọi đầu tư.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản thống nhất một số tiêu chí cơ bản để kêu gọi đầu tư xây dựng khu du lịch cộng đồng tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam với diện tích 12,54 ha và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo mời gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư dự án khu du lịch cộng đồng tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam trên Báo Bình Thuận và Cổng thông tin điện tử của tỉnh, website của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn đăng thông tin là 30 ngày.

Ngày 13/6/2016, Báo Bình Thuận, Trung tâm Thông tin đã đăng thông tin mời gọi đầu tư và có 4 hồ sơ đăng ký tham gia. Trên cơ sở thẩm định và kết quả bỏ phiếu lựa chọn nhà đầu tư, ngày 15/8/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản báo cáo kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án. Đến ngày 8/9/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đồng ý cho Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và hóa chất Việt Nam lập hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án khu du lịch cộng đồng tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam với diện tích 12,54 ha.

"Việc lựa chọn nhà đầu tư đã được thực hiện đúng quy trình, quy định, khách quan, minh bạch'', UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định.

Bình Thuận: Dự án Khu dịch vụ du lịch Biển Quê Hương thực hiện đúng quy định pháp luật
Khu vực dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương. Ảnh: Internet

Dự án không phải đấu giá quyền sử dụng đất

UBND tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, theo hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án khu du lịch cộng đồng Biển Quê Hương tại Công văn số 3885/STNMT-CCQLĐĐ ngày 6/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường trong đó có xác định: “khu đất diện tích 12,45 ha là đất do UBND xã Thuận Quý quản lý, quỹ đất của địa phương đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của dự án.

Đồng thời, theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì huyện Hàm Thuận Nam thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư; căn cứ Điều 110, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì khu đất này không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 19/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 654/TTr-STNMT gửi UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao đất cho Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và hóa chất Việt Nam thuê đất để thực hiện dự án khu du lịch cộng đồng Biển Quê Hương tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 cho Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và hóa chất Việt Nam thuê đất diện tích 104.811,3 m² tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam với mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ; thời hạn sử dụng đất là từ ngày ký quyết định đến hết ngày 5/12/2066; hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao cho Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và hóa chất Việt Nam diện tích 20.608,5 m² đất tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết để đầu tư các hạng mục mục đích công cộng với mục đích sử dụng đất là đất khu vui chơi, giải trí công cộng; thời hạn sử dụng đất cũng từ ngày ký quyết định đến hết ngày 5/12/2066; hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

UBND tỉnh Bình Thuận lý giải, đối với phần diện tích 104.811,3 m² tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, theo Phục lục II của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì huyện Hàm Thuận Nam là địa bàn ưu đãi đầu tư, TP Phan Thiết là địa bàn không ưu đãi đầu tư.

Bên cạnh đó, căn cứ điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 2 Điều này, cụ thể: Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”.

''Như vậy, dự án này được miễn tiền thuê đất (có thời hạn) nên căn cứ Điều 110, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 thì dự án thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nên không phải đấu giá quyền sử dụng đất'', UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định.

Mặt khác, căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 70 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015, được sửa đổi tại khoản 19 Điều 1 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh quy định: “Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất do Nhà nước quản lý không phải giải phóng mặt bằng và giao đất, cho thuê đất để chủ đầu tư thực hiện dự án, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp dự án đầu tư thuộc địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi đầu tư”.

Đồng thời, theo ý kiến hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 537/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 29/3/2019, ý kiến của Cục Quy hoạch đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 143/CQHĐĐ-PGĐ ngày 16/5/2019 thì việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điều 110 Luật Đất đai năm 2013 thì thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng khẳng định, phần diện tích 2,06 ha tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết cũng không phải áp dụng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Từ đó, tỉnh Bình Thuận khẳng định, dự án khu du lịch cộng đồng Biển Quê Hương có tổng diện tích là 125.421,8 m². Trong đó, diện tích 104.811,3 m² tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư nên không phải đấu giá quyền sử dụng đất, diện tích 20.608,5 m² tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư nhưng phần diện tích này sử dụng vào mục đích công trình công cộng không kinh doanh, sau khi làm xong thì người dân tự do vào sinh hoạt công cộng (không kinh doanh) thuộc trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Đất đai năm 2013 nên thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

Chuyển đổi đất rừng đúng quy định Luật Lâm nghiệp

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, theo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 178/TTr-SNN ngày 11/10/2019 và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4291/STNMT-CCQLĐĐ ngày 24/9/2019, xác định trong 12,54 ha dự án có 7,17 ha rừng trồng cây phi lao có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng (không phải là rừng phòng hộ), hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích 7,17 ha đảm bảo điều kiện theo qui định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp.

Theo đó, theo UBND tỉnh Bình Thuận, phần diện tích 7,17 ha thuộc danh mục các dự án du lịch ven biển tại TP Phan Thiết và khu vực ven biển Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đăng ký chuyển mục đích sử dụng rừng giai đoạn 2016 - 2025 tại Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tình Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2025.

Đồng thời, dự án cũng có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hàm Thuận Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 6/5/2019 và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của TP Phan Thiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 3/4/2018.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng cho biết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được HĐND tỉnh thông qua. Cụ thể, ngày 25/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 79/NQ-HĐND thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; trong đó, có dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương, diện tích dự án 12,54 ha, diện tích rừng trồng có nguồn gốc từ ngân sách (nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng) chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác 7,17 ha.

Hơn nữa, trong quá trình thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cũng đã rà soát, đối chiếu với Giấy phép quy hoạch số 1186/GPQH ngày 03/4/2017, Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 và Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định diện tích rừng trồng trên khu đất dự án khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương là rừng trồng có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng (không phải là rừng phòng hộ) đã thực hiện đầy đủ hồ sơ thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp.

"Dự án đầu tư được duyệt, phù hợp với quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có phương án trồng rừng thay thế và nộp đủ tiền trồng rừng thay thế, đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được tỉnh phê duyệt. Việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư xây dựng dự án là đảm bảo quy định Luật Lâm nghiệp'', UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương.

Theo điều chỉnh, dự án trên sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư và khởi công trong quý IV/2020. Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn I trong quý IV/2021, bao gồm các hạng mục: Hình thành và quản lý, giữ gìn bãi tắm biển công cộng; các công trình hạ tầng kỹ thuật: Bãi đậu xe, sân, đường nội bộ, hệ thống điện, cấp thoát nước, vườn hoa, công viên cây xanh, khu xử lý nước thải; khu ẩm thực đặc sản địa phương; khu tái hiện di tích các công trình văn hóa, khu vui chơi, giải trí, khu cắm trại và tổ chức các trò chơi dân gian, khu bungalow.

Cũng theo điều chỉnh, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn II trong quý IV/2024, bao gồm các hạng mục: Nhà hàng, khách sạn, biệt thự, spa, hồ bơi, các sân thể dục thể thao, các câu lạc bộ thể thao, sân trượt băng nghệ thuật, khu mô tô địa hình.

Nhóm PV
Xem phiên bản mobile