Bắc Ninh đẩy mạnh du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM).
Bắc Ninh: Cho phép tổ chức lễ hội, quán karaoke, massage được mở cửa trở lại Bắc Ninh: Một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ được hoạt động trở lại từ hôm nay Bắc Ninh: Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Luy Lâu

Theo đó, tại văn bản số 582/UBND-NN củ UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát, đánh giá lại một cách toàn diện tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch nông thôn, trang trại nông nghiệp làm dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh đẩy mạnh du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng
Phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Sau khi rà soát, đánh giá, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh có các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiết thực, phù hợp; bố trí nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM.

Triển khai đánh giá, phân hạng các sản phẩm du lịch cộng đồng và điểm du lịch thuộc Chương trình OCOP theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng. Từ đó, tạo điều kiện hỗ trợ nâng cấp chất lượng các tiêu chí để hoàn thiện đề xuất Hội đồng đánh giá cấp Quốc gia xem xét, đánh giá đạt tiêu chí Quốc gia theo Chương trình OCOP trong năm 2021.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng ở nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh.

Quang Chương
Xem phiên bản mobile