Bác Hồ với công tác xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng, gắn bó Đảng với Nhân dân, Đảng lãnh đạo Nhân dân đấu tranh đánh đổ chủ nghĩa thực dân, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, chiến đấu chống quân xâm lược, xây dựng và phát triển đất nước vì hòa bình, hợp tác quốc tế là vấn đề hàng đầu, quan trọng, thường trực, xuyên suốt cuộc đời của Bác Hồ từ ngày Người tham gia hoạt động chính trị cho đến lúc thanh thản ra đi “gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác”.
80 năm, dấu chân Người nơi biên cương tổ quốc Những bông hoa thơm dâng Bác

Trong thời gian đảm đương nhiều trọng trách quốc gia, hễ có dịp là Bác Hồ nói về Đảng, từ các Đại hội toàn quốc đến những lần gặp gỡ, thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ, cán bộ ở cơ sở, tiếp xúc kiều bào: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”, “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, “Đoàn kết nhất trí”, “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, “Chống tham ô, lãng phí, quan liêu…”, không có cách nào dẫn hết lời của Người nói về Đảng trong một bài viết, thậm chí một bộ sách. Riêng một bài báo dung lượng chưa đến 700 chữ “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” viết vào năm cuối đời của Người (báo Nhân Dân ngày 3/2/1969) đã hàm chứa nhiều luận điểm sâu sắc, mang tính cốt lõi của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.

Bác Hồ với công tác xây dựng Đảng
Bác Hồ với thiếu nhi

Trước lúc đi xa, tại Di chúc của Người, sau những lời mở đầu, Bác Hồ hạ bút: “Trước hết nói về Đảng”. Người đề cập ba vấn đề lớn: Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta; Tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng; Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân.

Hơn nửa thế kỷ qua, từ ngày Bác Hồ đi xa đến nay, chúng ta đã thực hiện việc xây dựng Đảng như mong muốn của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, thể hiện qua các Nghị quyết, Điều lệ Đảng, Quy định do Trung ương và Bộ Chính trị ban hành và đã đạt được thành tựu trên nhiều mặt, đặc biệt trong 35 năm đổi mới. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn tồn tại không ít bất cập, sai lầm, đặc biệt nạn tham nhũng, một số cán bộ cố tình làm sai chính sách vì lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm, tệ quan liêu, hách dịch, xa quần chúng, không hiểu mình chỉ là người đày tớ của Nhân dân… gây tác động tiêu cực nhiều mặt trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Đảng ta đã nhận diện các sai lầm, bất cập và đang quyết liệt khắc phục. “Lò lửa” chống tham nhũng đã nóng lên, củi tươi vào đây cũng phải cháy (lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng), dù rằng chưa phải tại tất cả các cấp, các nơi, mọi lò đều cùng nóng như nhau, dù rằng vẫn phải tiếp tục quyết liệt, nỗ lực công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhưng bước đầu đã giành lại niềm tin của Nhân dân, tạo động lực mới trong xã hội.

Thực hiện tư tưởng của Người về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng đã được đặt ra trong nhiều nghị quyết của Đảng, từ Cương lĩnh đến văn kiện các đại hội Đảng toàn quốc, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, như Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là chìa khóa vạn năng giúp chúng ta thực hiện thành công công việc trọng đại, nóng hổi, luôn đầy khó khăn, trở ngại và chắc chắn dài lâu về Xây dựng Đảng - mối quan tâm hàng đầu, nỗi trăn trở suốt đời của Bác Hồ kính yêu.

Nguồn: Nhân dân
Xem phiên bản mobile