Bắc Giang phát triển doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số tạo bứt phá

Tỉnh Bắc Giang đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 800 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số; đến năm 2030, có tối thiểu 1.500 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số.
Người vào tỉnh Bắc Giang bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho hàng loạt dự án quy mô 173,19 ha Bắc Giang: phát động phong trào phòng chống rác thải nhựa

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, ứng dụng thành tựu công nghệ số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số của tỉnh.

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp số là hướng đi đúng, giúp Bắc Giang có năng lực cạnh tranh cao để chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bắc Giang xây dựng mục tiêu đến 2030 có 1.500 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số
UBND tỉnh Bắc Giang

Đây là kế hoạch cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và Nghị quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh uỷ Bắc Giang về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số tỉnh Bắc Giang được chia thành 2 lộ trình: Giai đoạn 2021 đến 2025; và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có tối thiểu 800 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số; đến năm 2030, có tối thiểu 1.500 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số.

Bắc Giang xây dựng mục tiêu đến 2030 có 1.500 doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số

Công nghệ số tạo bứt phá trong phát triển (Ảnh minh họa cho bài viết; nguồn: IT)

Tỉnh Bắc Giang đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu để hiện thực hóa kế hoạch này, đó là: Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp số; Phát triển hạ tầng số và các dịch vụ số của tỉnh; Phát triển sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam”; Phát triển nhân lực công nghệ số; Phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số.

Doãn Trung
Xem phiên bản mobile