Bắc Giang phấn đấu năm 2022 giải quyết việc làm cho 32.000 lao động

Năm 2022, Bắc Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 32.000 lao động, trong đó đưa 1.500 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bắc Giang: Huyện Lục Nam sẽ có Cảng thuỷ nội địa khoảng 110 ha Hai doanh nghiệp Singapore cam kết đầu tư 2,5 tỷ USD vào Bắc Giang Bắc Giang thu hút đầu tư hơn 300 triệu USD chỉ trong 60 ngày

Theo đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển sinh và đào tạo nghề cho 28.700 người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn tỉnh đạt 74%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 22,5%. Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn 2,9%.

Thời gian tới, Bắc Giang sẽ đẩy mạnh thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước và địa phương.

Bắc Giang phấn đấu năm 2022 giải quyết việc làm cho 32.000 lao động
Bắc Giang phấn đấu năm 2022 giải quyết việc làm cho 32.000 lao động, trong đó đưa 1.500 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng và tư vấn về nghề nghiệp, chính sách đào tạo nghề và việc làm sau đào tạo đối với lao động trên địa bàn.

Quan tâm chỉ đạo thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri thức cao; lựa chọn các nhà đầu tư lớn, có uy tín và tiềm lực tài chính để tạo sức lan tỏa trong thu hút đầu tư, đồng thời chú trọng đến các dự án có quy mô vừa và nhỏ, phù hợp với từng ngành kinh tế.

Bên cạnh đó, thu hút một số ngành, nghề có nhu cầu sử dụng nhiều lao động mang tính thời vụ về khu vực nông thôn để giải quyết việc làm tại chỗ. Chỉ đạo lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các chương trình, chính sách giảm nghèo, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, xây dựng nông thôn mới để tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Triển khai thực hiện đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm theo các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời tổ chức thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bắc Giang phấn đấu năm 2022 giải quyết việc làm cho 32.000 lao động
Bắc Giang sẽ lựa chọn các nhà đầu tư lớn, có uy tín và tiềm lực tài chính để tạo sức lan tỏa trong thu hút đầu tư

Triển khai thực hiện đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm thông qua việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; mở rộng ngành nghề, quy mô đào tạo; bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tăng cường đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng cho người lao động, giảm thời gian đào tạo lý thuyết, tăng thời gian thực hành.

Có kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp trong việc thực hành ngay tại nơi học sinh, sinh viên sẽ làm việc khi ra trường, tiến tới thực hiện đào tạo kép để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong tỉnh, trong nước và nước ngoài, nhất là các thị trường có thu nhập cao.

Triển khai việc cho vay vốn hỗ trợ việc làm theo hướng tập trung, có hiệu quả, vững chắc; khắc phục tình trạng chia bình quân, dàn trải; ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để thu hút lao động tại chỗ vào làm việc.

Vi Hải
Xem phiên bản mobile