Bắc Giang “nhắm đích” top 15 địa phương dẫn đầu cả nước

“Một trong những định hướng lớn, xuyên suốt chính là xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025”, đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang chia sẻ cùng phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô về định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025.
Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, tỉnh Bắc Giang dẫn đầu toàn quốc về tăng trưởng GRDP Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, tỉnh Bắc Giang dẫn đầu toàn quốc về tăng trưởng GRDP

- Xin đồng chí giải thích rõ định hướng phát triển toàn diện, vững chắc của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2025 trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX?

- Trước hết có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Chủ đề Đại hội lần này là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; Phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; Đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025". Đây là thông điệp chính trị thể hiện các quan điểm, tư tưởng lãnh đạo của Đảng bộ về những định hướng phát triển lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, một trong những định hướng lớn, xuyên suốt chính là xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc.

Bắc Giang “nhắm đích” top 15 địa phương dẫn đầu cả nước
Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang đang trong giai đoạn phát triển nhanh. Mục tiêu giai đoạn tới là phát triển toàn diện, vững chắc, hướng tới sự phát triển đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Các khu vực từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi; Phát triển bao trùm không để nhóm yếu thế nào bị bỏ rơi, không để ai bị bỏ lại phía sau… Đồng thời, tỉnh đảm bảo sự phát triển hài hòa trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; Không đánh đổi môi trường, văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế; Phát triển hiện tại không đánh mất cơ hội phát triển trong tương lai; Chú trọng vấn đề công bằng xã hội và đảm bảo quyền con người. Đặc biệt, mọi người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng những thành quả do kinh tế phát triển đem lại.

- Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX của tỉnh Bắc Giang đã đề ra và thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nào thưa đồng chí?

- Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, ngay sau Đại hội, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Thứ nhất, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin nhanh về thành công của Đại hội; Thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; Những thuận lợi, tiềm năng, cũng như khó khăn, thách thức và định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, từ đó huy động các lực lượng xã hội, những thành phần kinh tế, tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Nghị quyết.

Bắc Giang “nhắm đích” top 15 địa phương dẫn đầu cả nước
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Cuối tháng 12/2020, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh nhằm thống nhất trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành. Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, in ấn, phát hành các Văn kiện Đại hội làm tài liệu tuyên truyền, phục vụ sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đặc biệt, một điểm mới, sáng tạo tại kỳ Đại hội này là ngoài các văn kiện đã biên tập, tỉnh còn phát hành “Sổ tay hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, gồm 19 câu hỏi - đáp ngắn gọn các nội dung chủ yếu, trọng tâm của Nghị quyết Đại hội. Đây sẽ là tài liệu giúp cho việc triển khai Nghị quyết được thuận lợi, dễ dàng và hiệu quả hơn.

Thứ hai, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, kịp thời ban hành Quy chế làm việc, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX và Chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và dự kiến sẽ ban hành 29 nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, kết luận... trên các lĩnh vực để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thứ ba, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị và triển khai thực hiện hiệu quả 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đặc biệt là 4 nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá phát triển địa phương mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Tỉnh ủy đã đưa vào chương trình công tác năm 2021 để ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện đối với từng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá: Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự vững mạnh, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Về bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển tất cả các thành phần kinh tế; Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và về nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Thứ tư, tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng bộ, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện.

- Một trong những nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra là xây dựng thành phố Bắc Giang theo hướng đô thị xanh - thông minh. Vậy tỉnh có giải pháp cụ thể nào để đạt được mục tiêu này, thưa đồng chí?

- Kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh Bắc Giang có 16 đô thị, trong đó thành phố Bắc Giang là đô thị loại II, thị trấn Thắng và Chũ là đô thị loại IV, 13 đô thị đạt loại V; Tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh đạt 22,2%, thấp hơn khá nhiều so với bình quân chung của cả nước. Có thể nói, phát triển đô thị chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX xác định phát triển đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung đẩy mạnh trong nhiệm kỳ tới. Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh đạt 32,4%.

Bắc Giang “nhắm đích” top 15 địa phương dẫn đầu cả nước
Vải Thiều Lục Ngạn, Bắc Giang nổi tiếng trong và ngoài nước

Đối với thành phố Bắc Giang, đây là đô thị trung tâm, là trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của tỉnh. Để tương xứng với vai trò, vị trí và tầm quan trọng của đơn vị hành chính, đô thị trung tâm của tỉnh và xu hướng phát triển hiện nay, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định nhiệm vụ phải tập trung xây dựng thành phố theo hướng đô thị xanh - thông minh để vừa tạo điểm nhấn về không gian, cảnh quan, kiến trúc, vừa tạo môi trường sống hiện đại, tiện ích, an toàn, phục vụ tốt nhất cho yêu cầu ngày càng cao của cư dân đô thị. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau: Trước hết, tập trung phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin - công nghệ số, tạo nền tảng để phát triển kinh tế số và xã hội số; Ưu tiên phát triển các không gian xanh, hệ thống công viên, khuôn viên, cây xanh, hồ nước, các công trình bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải… tạo không gian và môi trường sống tốt nhất cho dân cư. Trước mắt, tỉnh cần tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển; Chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu, đặc biệt là cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng khung (giao thông, cấp, thoát nước); Phát triển các khu đô thị mới theo hướng đô thị nén, tăng tỷ lệ nhà cao tầng, hạn chế nhà ở liền kề, tăng tỷ lệ xây thô và quản lý chặt chẽ kiến trúc để tạo cảnh quan đô thị.

Thứ hai, Bắc Giang phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ điện tử, thông minh, tiện ích trên cơ sở khai thác và sử dụng hiệu quả những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đem lại; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử; Phát triển mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, thương mại điện tử; Tập trung thực hiện tốt đề án phát triển đô thị thông minh... tạo bước phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước, cũng như phục vụ đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, tỉnh tập trung nâng cao trình độ dân trí, thay đổi thói quen sinh hoạt cũ để mọi người dân tích cực nghiên cứu tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả các dịch vụ tiện ích, hiện đại, cũng như chung tay bảo vệ môi trường. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải là người tiên phong đi đầu để tạo sự lan tỏa cho cộng đồng và xã hội.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, tỉnh Bắc Giang dẫn đầu toàn quốc về tăng trưởng GRDP Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, tỉnh Bắc Giang dẫn đầu toàn quốc về tăng trưởng GRDP

Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, tuy nhiên ...

Tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ TNMT và Bộ NN&PTNT xử lý tình trạng xả nước thải vào sông Cầu Tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ TNMT và Bộ NN&PTNT xử lý tình trạng xả nước thải vào sông Cầu

Tỉnh Bắc Giang đã có văn bản gửi Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT và tỉnh Bắc Ninh kiểm tra và xử lý tình trạng xả thải ...

Doãn Hưng - Doãn Trung
Xem phiên bản mobile