Bắc Giang hoàn thành phân bổ vốn bổ sung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh Bắc Giang phân bổ chi tiết nguồn vốn 246.360 triệu đồng do Trung ương bổ sung để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
Năm 2023, sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang ước đạt hơn 180.000 tấn Toàn tỉnh Bắc Giang có 23 cơ sở kinh doanh Karaoke được phép hoạt động Tập đoàn Central Retail và tỉnh Bắc Giang ký hợp tác tiêu thụ vải thiều

Ngày 23/2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để các địa phương căn cứ thực hiện.

Theo Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Bắc Giang là 246.360 triệu đồng vốn đầu tư phát triển.

Bắc Giang hoàn thành phân bổ vốn bổ sung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
UBND tỉnh Bắc Giang đã phân bổ chi tiết nguồn vốn 246.360 triệu đồng do Trung ương bổ sung để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Ảnh minh hoạ

Trong đó, chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 10.001 triệu đồng (vốn trong nước); Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 89.427 triệu đồng (vốn trong nước); Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 146.932 triệu đồng (vốn trong nước 76.000 triệu đồng; vốn nước ngoài 70.932 triệu đồng).

Căn cứ nguồn vốn được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết nguồn vốn nêu trên.

Cụ thể, chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bổ sung 10.001 triệu đồng (vốn trong nước) phân bổ thực hiện Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị và Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững bổ sung 89.427 triệu đồng (vốn trong nước) phân bổ thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 1: Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo theo Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bắc Giang hoàn thành phân bổ vốn bổ sung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh Bắc Giang là 246.360 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới bổ sung 146.932 triệu đồng (vốn trong nước 76.000 triệu đồng; vốn nước ngoài 70.932 triệu đồng).

Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước phân bổ để thực hiện Chương trình OCOP và bổ sung cho các địa phương để thực hiện các tiêu chí của chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Nguồn vốn ngân sách trung ương vốn nước ngoài phân bổ thực hiện dự án “Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các trạm y tế xã thuộc chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại tỉnh Bắc Giang.

Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh Bắc Giang quản lý năm 2023 hơn 9.925 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 6.738 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách T.Ư.

Trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế, tỉnh bố trí vốn đầu tư công để khởi công mới và xây dựng chuyển tiếp hàng trăm công trình thuộc các lĩnh vực: Giao thông, y tế, thủy lợi, trường học, môi trường.

Tỉnh Bắc Giang hiện đang nỗ lực phấn đấu hết tháng 6 giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 40% kế hoạch vốn được giao. Đến ngày 30/9/2023 giải ngân đạt ít nhất 70% kế hoạch vốn được giao; hết năm nay giải ngân 100% kế hoạch vốn đối với tất cả các nguồn vốn kéo dài và đến ngày 31/1/2024 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được bố trí trong năm.

Vi Hải
Phiên bản di động