9.000 công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ

9.000 công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ; gần 10.700 công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, theo báo cáo của Bộ Nội vụ.
Xem phiên bản mobile