60 tham luận được trình bày tại Hội thảo khoa học về Đề cương Văn hóa Việt Nam

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” sẽ diễn ra ngày 27/2 tại Hà Nội.
Sắp phát sóng phim tài liệu về Đề cương Văn hóa Việt Nam Đề cương Văn hóa Việt Nam soi đường cho sự phát triển đất nước Di sản văn hóa - Nguồn lực để phát triển du lịch Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức nhân Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, giới thực hành văn hóa nghệ thuật, các tầng lớp nhân dân cùng nhìn lại, hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.

Hội thảo được chia thành 2 phiên với các nội dung chính: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ngoài ra là phiên thảo luận bàn tròn.

60 tham luận được trình bày tại Hội thảo khoa học về Đề cương Văn hóa Việt Nam
Bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 cho đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư của Đảng khởi thảo

Với 60 tham luận, Hội thảo sẽ đề cập đến hai nội dung gồm: Nhìn lại và khẳng định giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam (Nhận diện và làm rõ các giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Phân tích quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử) và Dân tộc, đại chúng, khoa học - động lực phát triển văn hóa theo hướng bền vững (Phân tích và làm rõ các yêu cầu phát triển văn hóa theo hướng bền vững trong bối cảnh hiện nay; Phân tích và đánh giá khả năng vận dụng các nguyên tắc dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa của Đề cương vào thực tiễn phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng bền vững; Đề xuất các giải pháp xây dựng, kiện toàn thể chế nhằm tạo động lực, phát huy giá trị của Đề cương vì mục tiêu phát triển văn hóa theo hướng bền vững).

Dự kiến có khoảng 150 đại biểu tham dự sự kiện trực tiếp bên cạnh các đại biểu tại 63 điểm cầu trên 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Hội thảo sẽ diễn ra ngày 27/2 tại Hà Nội.

Bảo Phương
Phiên bản di động