4 nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, việc bầu cử được tiến hành theo các nguyên tắc: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Xem phiên bản mobile